Warunki współpracy

Zasady współpracy są integralną częścią zamówienia składanego przez Zamawiającego.

1. Wykonawca – K CUSTOM Paweł Chudek, Adres: Turkusowa 3/27, 20-572 Lublin, woj. lubelskie, NIP: 7122748909 będącym właścicielem portalu i marki freelstudio.pl świadczący usługi szeroko pojętego projektowania graficznego.

2. Zamawiający – każdy podmiot składający zamówienie drogą pisemną lub elektroniczną.

3. Zamówienie/zlecenie – może być złożone pisemnie lub elektronicznie (mail) na formularzu Zamawiającego lub po akceptacji przez Zamawiającego oferty pisemnej/elektronicznej przesłanej przez Wykonawcę. Rozpoczęcie prac nad zamówieniem rozpoczyna się w momencie akceptacji warunków oferty Wykonawcy przez Zamawiającego a w przypadku zamówień, dla których wymagana jest przedpłata przesłania przez Zamawiającego potwierdzenia dokonania przelewu lub zaksięgowaniu środków na koncie Wykonawcy.

4. Termin realizacji zamówienia – każdorazowo termin realizacji zamówienia podawany jest przez Wykonawcę w ofercie handlowej przekazanej drogą pisemną lub elektroniczną (mail) w formie odrębnej oferty lub w treści pisma/maila i liczony jest w dniach roboczych od momentu przekazania wszystkich niezbędnych informacji, materiałów do wykonania zlecenia, lub dokonania zapłaty. Aby dzień dostarczenia informacji i materiałów zaliczał się do dnia realizacji zlecenia, przekazanie musi nastąpić do godziny 9:00 tego dnia, po godzinie 9:00 termin realizacji liczony jest od kolejnego dnia roboczego. Termin realizacji może się przedłużyć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (jak np. braki w dostawie prądu), o których Wykonawca powiadomi Zamawiającego niezwłocznie po ich nastąpieniu.

5. Płatności – Wykonawca dopuszcza dwie formy rozliczenia z Zamawiającym, gotówka lub przelew bankowy. Wykonawca wystawia fakturę (bez VAT) lub na życzenie Zmawiającego rachunek za wykonane zlecenie. Warunki płatności przedpłata, płatność odroczona, płatność gotówką każdorazowo podawane są przed realizacją zlecenia i ustalane są z każdym Zamawiającym indywidualnie.

6. Materiały przekazane przez Zamawiającego. Materiały przekazane przez Zamawiającego powinny zostać przekazane w formie elektronicznej drogą mailową lub na nośniku danych. Akceptowane formaty plików to jpg, png, bmp, tiff, pdf, cdr, ai, eps, svg lub inne w ramach indywidualnych ustaleń obu stron – odpowiednie dla danego rodzaju projektu. Materiały powinny spełniać wymogi odpowiednie dla danej techniki; dla druku 300 dpi w skali 1:1, dla materiałów publikowanych cyfrowo np.: na stronach www 72 dpi w skali 1:1. dla druku wielkoformatowego minimalne wymagania będą ustalane indywidualnie z Zamawiającym w zależności od wielkości projektu. W przypadku przesłania materiałów niespełniających powyższego wymogu Zamawiający musi liczyć się z możliwością nieodpowiedniego wyświetlania lub nieodpowiedniej jakości wydruku w gotowych materiałach.

Przekazane materiały w szczególności logo, znaki firmowe lub inne istotne elementy graficzne powinny posiadać opisaną paletę kolorystyczną przekazaną Wykonawcy w formie księgi znaku lub innej pozwalającej zachować odpowiednie wartości, jeżeli taka informacja nie jest dostępna lub nie będzie przekazana, Wykonawca przekształci palety barw w sposób automatyczny w programie graficznym odpowiednio do przeznaczenia projektu. Zamawiający oświadcza, że posiada prawa autorskie, licencję lub prawo do wykorzystania wszystkich materiałów przekazanych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia i materiały te nie łamią w żaden sposób prawa ani nie naruszają dóbr osób trzecich. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za projekty będące przygotowane według: błędnych wytycznych, wykrojników lub niepełnych specyfikacji dla danego produktu przekazanych przez Zmawiającego.

7. Wykonanie zlecenia i akceptacja projektów – Wykonawca w ramach jednego zlecenia może przedstawić kilka projektów do wyboru dla Zamawiającego, ilość projektów ustalana jest indywidualnie przy każdym zleceniu. Wykonawca dołoży wszelkich starań aby projekty były wykonane w sposób należyty. Wykonawca przedstawia projekt Zamawiającemu, maksymalnie w ostatni dzień terminu realizacji wskazanego w zleceniu, do jego akceptacji. Zamawiający winien sprawdzić projekt pod względem poprawności zawartych w nim treści i przesłać akceptację do Wykonawcy.

W przypadku zauważenia jakichkolwiek niezgodności Wykonawca naniesie stosowne poprawki w ciągu 2 dni roboczych od momentu ich przekazania lub poinformuje o innym terminie wykonania poprawek w zależności od stopnia złożoności projektu. Zauważone błędy po akceptacji projektu nie mogą być przyczyną do reklamacji. Wykonawca nie ingeruje w treść merytoryczną przekazanych materiałów (w szczególności obcojęzycznych) ani nie redaguje treści przesłanej przez Zamawiającego, chyba że warunki zlecenia mówią inaczej. Wykonawca może posiłkować się lub zlecić w całości wykonanie zlecenia podmiotom trzecim bez informowania o tym Zamawiającego, chyba że warunki zlecenia mówią inaczej. Wykonawca przesyła Zamawiającemu projekt końcowy w formie elektronicznej bez plików źródłowych, chyba że warunki zamówienia mówią inaczej. Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od rzeczywistych co wynika ze specyfikacji wyświetlania obrazów na monitorze. W szczególności przed akceptacją projektów poligraficznych przez Zamawiającego zalecane jest wykonanie proofa cyfrowego w celu potwierdzenia kolorów w projekcie. Zamawiający musi mieć na uwadze, że przy wydruku materiałów poligraficznych różnymi technikami drukarskimi (np.: druk cyfrowy, offsetowy), użyciu różnych uszlachetnień, maszyn drukarskich, wydruki mogą się od siebie różnić. Ilość poprawek w każdym projekcie ustalana jest indywidualnie. Wykonane zlecenia mogą być prezentowane w formie papierowej lub cyfrowej (np.: na stronie www) jako dokumentacja dotychczasowej działalności Wykonawcy, chyba że warunki zamówienia mówią inaczej.

9. Zmiany, rezygnacja ze zlecenia. Wszystkie zmiany w zleceniu (przekazane po rozpoczęciu prac przez Wykonawcę) Zamawiający powinien przekazać w formie pisemnej lub elektronicznej mając na uwadze, że mogą one wpłynąć na termin realizacji lub na końcowy koszt, o zmianie terminu i kosztów zlecenia wynikających z dodatkowych zmian Wykonawca powiadomi Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od przesłania powyższych zmian. Zmawiający może zrezygnować ze zlecenia po rozpoczęciu prac przez Wykonawcę, jednak w takim wypadku musi liczyć się z poniesieniem kosztów realizacji zlecenia proporcjonalnie do czasu jaki upłynął od rozpoczęcia prac przez Wykonawcę.

Wykonawca może zrezygnować/odmówić realizacji zamówienia w przypadku: niedostarczenia przez Zamawiającego niezbędnych materiałów potrzebnych do realizacji, braku wpłaty w przypadku zamówień wymagających przedpłaty, jeżeli zrealizowany projekt miałby w sposób jawny naruszać dobra, prawa osób trzecich.

10. Kontakt z Wykonawcą możliwy jest telefonicznie pod numerem +48 660 955 949, mailowo: kontakt@freelstudio.pl, freelstudio@poczta.fm, listownie na adres K CUSTOM Paweł Chudek, Adres: Turkusowa 3/27, 20-572 Lublin. Jeżeli Zamawiający chce zrealizować zamówienie na innych warunkach aniżeli opisane powyżej powinien powiadomić o tym Wykonawcę przed realizacją zamówienia.

11. Warunki współpracy w obecnej formie obowiązują dla zamówień składanych od dnia: 01.03.2021 roku.